Nowa kanalizacja w Tomaszowie Mazowieckim

550

Realizacja projektu przyczyni się do: poprawy zarządzania środowiskiem, regulacji gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Pilicy oraz wstrzymania degradacji środowiska poprzez likwidację nielegalnych jak również legalnych (likwidacja szamb) zrzutów ścieków (bytowych, poprodukcyjnych i opadowych). Pozwoli również na poprawę stanu czystości wód powierzchniowych, podziemnych i gleby w prawobrzeżnej części miasta. Przedsięwzięcie umożliwi właściwe odwodnienie dróg, co usprawni transport lokalny i regionalny, ożywi ruch turystyczny i gospodarczy. Ponadto celem podjętych działań jest stworzenie warunków wzmacniających tendencję trwałego, ekonomicznego rozwoju tej części miasta, a także fragmentu sąsiedniej gminy.

Do sieci kanalizacyjnej podłączone zostaną zarówno budynki mieszkalne jak i lokale przeznaczone pod działalności gospodarczą, które nie mogą być budowane ze względu na nierozwiązany problem z odbiorem ścieków. Projekt obejmuje budowę 1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę 1 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem na kanalizacji burzowej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego oraz poprawy warunków socjalno – bytowych. Dla mieszkańców i istniejących tam firm oznaczać to będzie obniżenie kosztów związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjną co spowoduje wzrost populacji objętej tego typu usługami.

Podłączenie kanalizacji w tym regionie przyczyni się pośrednio do wzrostu atrakcyjności gospodarczej terenu i poprawy koniunktury gospodarczej regionu. Bezpośrednim mierzalnym przejawem tego faktu będzie: większe zainteresowanie terenem potencjalnych inwestycji, wzrost liczby nowopowstałych firm, rozwój budownictwa mieszkalnego i usługowego, powstanie nowych miejsc pracy.