ŻELECHLINEK

485

Pierwsze dokumenty pochodzą z końca XV wieku i dotyczą powstania parafii, którą wydzielono z wcześniej istniejących parafii głuchowskiej i budziszewickiej.

Parafia Żelechlinek w XV w liczyła 288 mieszkańców.

W dniu 27 czerwca 1410 przez wieś przechodził król Władysław Jagiełło ze swoim wojskiem.

Właściciele ziemi żelechlińskiej wywodzili się często z bardzo znamienitych rodów, takich jak: Prandoty Żelaznej herbu Rawicz, z Żelechlina – kasztelan rawski, Warsz – stolnik rawski.

Szczególną rolę w dziejach tutejszych okolic odegrali przedstawiciele rodu Ostrowskich. Tomasz Ostrowski otrzymał liczne funkcje i godności państwowe, był m. in. szmbelanem gabinetu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podkomorzym, kasztelanem czerskim, podskarbim nadwornym koronnym.

W XVII w. przy kościele powstaje szkoła parafialna.

U schyłku XIX wieku staje się własnością księży, a Żelechlin po parcelacji i licytacjach nabywają okoliczni chłopi.

W Żelechlinie 1 stycznia 1867 r. powstaje gmina.

W 1901 roku w Żelechlinku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, którego fundatorem został ówczesny proboszcz Dominik Praźno.

Lata I wojny światowej mieszkańcy Żelechlinka przeżyli pod okupacją państw centralnych – Austrii i Prus (w sierpniu 1914 r. władze rosyjskie ustąpiły zawierając akta).

Po latach wojny wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw i handlu zaistniała potrzeba otwarcia targowicy. Zgodę na to przedsięwzięcie uzyskano 1 marca 1928 r.

Podczas II wojny światowej do obozów koncentracyjnych i karnych wywieziono 126 osób a na roboty przymusowe 200.

26 stycznia 1945 roku w Żelechlinku powstała Gromadzka Rada Narodowa. Gmina liczyła wówczas 5214 mieszkańców zajmujących się wyłącznie rolnictwem.

W 1964 roku, wraz z kolejnym podziałem organizacyjnym kraju, tworzy się Gminę Żelechlinek. Gmina liczyła 53 wsie i 8345 mieszkańców.

W latach 80-tych zrodził się pomysł wybudowania pomnika poświęconego mieszkańcom gminy – ofiarom II wojny światowej. Ówczesna polityka nie sprzyjała takim przedsięwzięciom lecz usilne starania ZBOWiD-u i silnego PSL doprowadziły do finalizacji zamierzeń.

Powstanie Gminnych samorządów w 1990 roku, zgodna współpraca Rady Gminy i Zarządu zaowocowały intensywnym rozwojem infrastrukturalnym i gospodarczym Gminy Żelechlinek.

Na uroczystej sesji Rady Gminy 23 maja 1999 roku uchwalono herb gminy.

 

Dzieje dzisiejsze …

Od dnia 1 stycznia 1992 r., kiedy to decyzją Prezesa Rady Ministrów dokonano podziału administracyjnego, w wyniku którego powstały Gmina Żelechlinek i Gmina Budziszewice, nastąpił okres zgodnej współpracy Rady gminy i Zarządu Gminy, co zaowocowało intensywnym rozwojem infrastruktury i gospodarki.

Po podziale, na obszarze 92 km2, gminę zamieszkuje 3720 osób w 39 miejscowościach, z których 19 to wsie sołeckie.

Najliczniej zamieszkałą miejscowością jest Żelechlinek (496 osób) i coraz więcej osób postanowiło właśnie tutaj się osiedlić. Dla nich właśnie gmina proponuje działki z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne w miejscowościach Żelechlinek, Dzielnica, Sabinów i inne. Począwszy od 1991 r. na wzniesieniu leżącym przy drodze do Głuchowa powstaje osiedle domów jednorodzinnych (0,7 km od centrum Żelechlinka, widoczne na zdjęciach).

Jesteśmy gminą typowo rolniczą i czystą ekologicznie. Większość z naszych gleb to V i VI kl. Blisko 1080 ha zajmują lasy stanowiące tzw. "zielone płuca" naszej gminy. Jest to przede wszystkim drzewostan ilasty (80%), olesy (15%), lasy liściaste brzozowe (5%).

Pomimo niskiej bonitacji gleb, na terenie gminy rozwijają się specjalistyczne gospodarstwa rolne, z reguły niewielkie firmy świadczące usługi mieszkańcom gminy i okolic.

Za: www.zelechlinek.pl