Złożono wnioski

709
W ślad za ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Konkursem dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w dniu 21 listopada br. złożyła następujące wnioski:

„Budowa przedszkola – rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”
Wartość projektu: 6 203 827,14 PLN
Koszty kwalifikowane: 6 203 827,14 PLN
Koszty niekwalifikowane – 0 PLN
Planowana dotacja z RPO: 5 273 253,07 – co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych 

Projekt pod nazwą „Budowa przedszkola – rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany będzie w dzielnicy Wilanów, u zbiegu ulic Grota Roweckiego i J.U. Niemcewicza.
W zakres Projektu wchodzą następujące zadania inwestycyjne:
– budowa budynku przedszkola – parterowego, częściowo podpiwniczonego,
– budowa dwóch wjazdów do przedszkola oraz miejsc parkingowych,
– wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.
– montaż instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i technologicznej,  
  instalacji CO, wentylacji i mechanicznej.

Przedszkole zostało zaprojektowane z myślą o 7 grupach dzieci: 6 liczących po 25 osób każda i jednej dla dzieci niepełnosprawnych, liczącą do 15 osób. Zakłada się, że w sumie w budynku przebywać będzie 165 dzieci. Poza personelem administracyjno – biurowym przewidziano zatrudnienie logopedy i nauczycieli zajęć dodatkowych (angielski, rytmika) jako osób dochodzących.
Placówka powstanie w miejscu, do którego z łatwością można dojechać nie tylko własnym transportem, ale także miejskimi środkami komunikacji i to zarówno z terenu Miasta, jak i z ościennych gmin. Wejście główne do budynku, wyjście na podwórko i wyjście ewakuacyjne z sali rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie terenu. Przedszkole zaprojektowane zostało bez barier architektonicznych.
Projekt pt. „Budowa przedszkola – rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”, poprzez realizację działań nakierowanych na wzmocnienie infrastruktury społecznej i edukacyjnej, wpływa bezpośrednio na wyrównywanie dysproporcji wewnątrz regionalnych, a jego realizacja przyczyni się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej, rozwoju bazy edukacyjnej oraz wzrostu jakości nauczania, przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pedagogicznych. 

„Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”
Wartość projektu: 16 020 404.94 PLN
Koszty kwalifikowane: 14 073 517,25 PLN
Koszty niekwalifikowane: 1 946887,69 PLN
Planowana dotacja z RPO: 11 962 489,66 – co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych 

Projekt pod nazwą „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” realizowany będzie na osiedlu Niebrów, przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego z dostępem od ul. Niebrowskiej.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
– budowę krytej pływalni z niecką główną o wymiarach 12,5 na 25 m oraz trybuną
– budowę brodzika ok. 5,0 x 12,5 m, wieży ze zjeżdżalnią oraz sauny, 
– budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego, 
– budowę łącznika z siłownią, 
– budowę placu dojazdowego i parkingów,

– zakup wyposażenia podstawowego basenu oraz na potrzebę innowacyjnych programów autorskich.
Realizacja Projektu „Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Maz. – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” poprzez budowę obiektu edukacyjnego (sportowego) pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie możliwości krzewienia kultury fizycznej młodzieży, kształcenia ustawicznego w tym zakresie, a także umożliwi społeczności lokalnej korzystanie z nowej infrastruktury sportowej. 
W obiekcie oprócz typowych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w ramach lekcji wychowania fizycznego, organizowane będą także obowiązkowe zajęcia w ramach czwartej godziny lekcyjnej – rekreacyjnej oraz zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej, przedszkolaków, podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Tomaszowie Mazowieckim oraz pozostałych osób niepełnosprawnych i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. 
W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie kompleksowych rozwiązań, wykorzystując do tego autorskie programy sportowych zajęć pozalekcyjnych pn. „Nauka Pływania”, które mają na celu opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie pływania (zdobycie karty pływackiej) służącej podnoszeniu sprawności fizycznej, ponadto kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych, opanowanie podstawowych umiejętności ratownictwa wodnego oraz podstaw bezpieczeństwa, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym. W ramach projektu przewiduje się także nawiązanie szerszej współpracy z Grupą Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w zakresie realizacji udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo przewiduje się także nawiązanie współpracy z powiatem w sprawie realizacji programów profilaktycznych – zdrowego odżywiania, pełniących podstawową rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw młodego człowieka i rozwoju fizycznego.

Przy opracowaniu wniosków, wydziałem wiodącym był Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta, Wydziałem Finansowo – Księgowym, Wydziałem Inwestycji oraz Wydziałem Edukacji.

Jednocześnie w dniu 21 listopada br. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ulicy E. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem”
Koszt całkowity zadania to 4 232 000,50 zł.
Planowana wartość dofinansowania 2 024 000,00. 
Realizacja zadania 2009 rok.

Projektowany odcinek ulicy ul. E. Orzeszkowej stanie się:
– głównym zjazdem do Tomaszowa Mazowieckiego z trasy K-8;
– łącznikiem z drogą krajową nr 48, pozwalającą na płynny i bezpieczny zjazd w kierunku Radomia; 
– łącznikiem z drogą wojewódzką nr 713, łączącą Łódź, poprzez Tomaszów Mazowiecki z Opocznem;
– łącznikiem z drogami powiatowymi nr 4328E i 4327E prowadzącymi w kierunku Zalewu Sulejowskiego – będącego jednym z centrów rekreacyjnych dla Miasta Łódź, a biegnących koło Skansenu Rzeki Pilicy i Niebieskich Źródeł oraz Grot Nagórzyckich.

Budowa ulicy E. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem związana jest z terenami, na których znajduje się największe i najmłodsze osiedle mieszkaniowe Tomaszowa Mazowieckiego z około 20 tys. mieszkańców. Projektowane rozwiązania, uwzględniające płynność oraz bezpieczeństwo ruchu, w tym ruchu pieszego, przystosowanego także do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ruchu rowerowego – ścieżki rowerowe, wpłyną na podniesienie standardu zamieszkania oraz swobodę dostępu do centrum Miasta i potencjalnych terenów inwestycyjnych.

Przedmiotowe zadanie finansowane będzie także ze środków Powiatu Tomaszowskiego na podstawie uchwały nr XXVIII/208/2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Kwotę pomocy ustalono w wysokości do 10% wartości całkowitej zadania, jednak nie więcej niż 600 tys. zł.