Sięgnij po Agrafkę

710
Program AGRAFKA Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce jest wspierany przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich oraz osoby indywidualne i instytucje.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia marginalizacji.

Zgodnie z wolą Fundatora stypendia Agrafki są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) utalentowanym w określonej dziedzinie (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości.

Z uwagi na prowadzony jednocześnie Program Stypendialny Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej, stypendia Agrafki nie będą przyznawane młodzieży utalentowanej muzycznie.

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2009 do czerwca 2010 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września 2009, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
– opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
– opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
– zakup podręczników i pomocy naukowych,
– zakup materiałów do twórczości artystycznej.

W dokumentach składanych przez nominatorów musi znaleźć się wypełniony formularz karty nominacyjnej (udostępniany przez Akademię) wraz z załącznikami zawierającymi:
– zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego
– kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
– udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
– sytuacja socjalno- bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
– preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nominacje kandydatów do stypendium należy przesłać do biura Stowarzyszenia do 15 lipca 2009 r. (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w Stowarzyszeniu).

Stypendium może być przyznawane na okres jednego roku. Stypendysta może otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery lata, jednak corocznie jego kandydatura musi być ponownie przedkładana przez nominatora pod obrady Komisji.

W przypadku zaprzestania nauki przez stypendystę, stypendium zostaje wstrzymane od następnego miesiąca po miesiącu, w którym stypendysta przestał być uczniem. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium Akademia w porozumieniu z Komisją Stypendialną Programu Agrafka może wstrzymać wypłacanie stypendiów. Istnieje także możliwość przyznania stypendium następnej osobie spełniającej wszystkie kryteria określone w regulaminie przyznawania stypendiów.


Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia (ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 0 44 723 70 80, osoba do kontaktu: Monika Olejnik).