Program stypendialny AGRAFKA

385


Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

ODBIORCY PROGRAMU STYPENDIALNEGO AGRAFKA

Zgodnie z wolą Fundatora stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości. Ponieważ lokalne organizacje partnerskie znają środowiska kandydatów do stypendium, program prowadzony jest we współpracy z nimi. W związku z tym osoby nominowane do stypendium powinny pochodzić z obszarów objętych działaniem tych organizacji.

Z uwagi na prowadzony jednocześnie Program Stypendialny Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej, stypendia AGRAFKI nie będą przyznawane młodzieży utalentowanej muzycznie.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2010 do czerwca 2011 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września 2010, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
•    opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
•    opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
•    zakup podręczników i pomocy naukowych,
•    zakup materiałów do twórczości artystycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY

W dokumentach składanych przez nominatorów musi znaleźć się wypełniony formularz karty nominacyjnej (udostępniany przez Akademię) wraz z załącznikami zawierającymi:
•    Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
•    Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.
KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW
Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.
Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
•    Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
•    Sytuacja socjalno- bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
•    Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości
•    Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
TERMINY
Nominacje kandydatów do stypendium należy przesłać do biura Stowarzyszenia Dobroczynnego „Lokalny Fundusz Roku 2000” ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Maz. do dnia 15 lipca 2010 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).
OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM
Stypendium może być przyznawane na okres jednego roku. Stypendysta może otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery lata, jednak corocznie jego kandydatura musi być ponownie przedkładana przez nominatora pod obrady Komisji.
ZAWIESZENIE STYPENDIUM
W przypadku zaprzestania nauki przez stypendystę, stypendium zostaje wstrzymane od następnego miesiąca po miesiącu, w którym stypendysta przestał być uczniem. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium Akademia w porozumieniu z Komisją Stypendialną Programu AGRAFKA może wstrzymać wypłacanie stypendiów. Istnieje także możliwość przyznania stypendium następnej osobie spełniającej wszystkie kryteria określone w regulaminie przyznawania stypendiów.