15 mln zł unijnych dotacji dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego

644
 
 
Rozpoczęły się bowiem dwa niezwykle ważne nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: "Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw" oraz "Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (promocja marek i produktów regionalnych)". Oba konkursy organizowane są w ramach III osi priorytetowej "Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość" RPO WŁ. Łączna kwota dofinansowania, przewidziana w obu konkursach, to ponad 15 mln zł.

O dotacje w konkursie "Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw" mogą ubiegać się wszystkie firmy z regionu łódzkiego, które spełniają kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa (np. zatrudnienie nie może przekraczać 50 osób). Ze środków unijnych w tym naborze mogą zostać dofinansowane:


  • działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług,
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • modernizację środków produkcji.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, przy czym poziom dofinansowania może zostać zwiększony o 20%. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć jednak 100 000 zł, a minimalny wkład własny przedsiębiorcy musi pokryć 30% wartości przedsięwzięcia. Na dofinansowanie przedsiębiorców w tym naborze zarezerwowano ponad 10 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 24 listopada br.

Z kolei w konkursie "Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (promocja marek i produktów regionalnych)" mogą brać udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz np. jednostki samorządu terytorialnego czy instytucje otoczenia biznesu. Dofinansowanie mogą one uzyskać na:


  • marketing produktów i „marek" regionalnych i lokalnych, projekty mające za zadanie wsparcie promocji i produktów regionalnych i lokalnych,
  • opracowanie programów promocji produktów i „marek” związanych z województwem łódzkim,
  • projekty związane z marketingiem regionalnym (poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadregionalnych),
  • projekty mające za zadanie wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, zaś minimalny wkład własny wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 50%. Pojedynczy wniosek nie może być dofinansowany kwotą wyższą niż 150 000 zł. Na dofinansowanie przedsiębiorców w tym naborze zarezerwowano ponad 5 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 27 października br.

W sprawnym i profesjonalnym opracowaniu wniosku dotacyjnego przedsiębiorcom z regionu łódzkiego mogą bezpłatnie pomóc ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU). Świadczą one usługi informacyjne, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki te prowadzone są przez agencje, fundacje czy izby branżowe oraz placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługą przedsiębiorców nastawionych na potrzeby proinnowacyjne zajmuje się ośrodek Krajowej Sieci Innowacji KSU prowadzony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86. Pełna lista ośrodków KSU w woj. łódzkim dostępna jest na stronie internetowej www.ksu.parp.gov.pl.

Szczegóły dotyczące obu konkursów dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy www.cop.lodzkie.pl.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania w/w konkursami w ramach RPO WŁ i do śledzenia informacji dotyczących tych naborów. Szczególnej uwadze polecamy Państwu działalność ośrodka KSI KSU, z którego doświadczenia w zakresie proinnowacyjności mogą korzystać wszyscy ubiegający się o dotacje unijne przedsiębiorcy z Państwa regionu.