Powiadom ZUS o przychodach

78
Osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych, osiągające przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej, zobowiązane są do poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości uzyskiwanych przychodów w 2013 roku.
Osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie powinny przedłożyć w ZUS zaświadczenie pracodawcy o osiąganych przychodach. Z uwagi na to, że świadczenia rozliczane są rocznie lub miesięcznie (w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy) wskazane jest, aby w zaświadczeniu były wykazane przychody uzyskane przez emeryta lub rencistę w kolejnych miesiącach 2013 roku.
Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) powinny złożyć w ZUS oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Powyższe dokumenty stanowią dla ZUS podstawę do dokonania rozliczenia przychodu osoby uprawnionej za cały 2013 rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu zaświadczenia/oświadczenia ustali, czy uzyskane przez świadczeniobiorcę przychody miały wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia. W sytuacji, gdy uzyskiwane przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej powodowałyby zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia, ZUS wyda stosowną decyzję  w tym zakresie.
Osoby pobierające emeryturę, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie – w zależności od daty urodzenia, mogą dorabiać bez ograniczeń. Jeżeli wiek ten ukończyły w 2013 roku –  muszą poinformować ZUS o osiągniętych w 2013 roku przychodach. ZUS dokona rozliczenia za okres do miesiąca, w którym ukończyły ten wiek lub za cały 2013 rok, jeżeli byłoby to dla emeryta korzystniejsze.

/rz. p./