Rada Gminy Opoczno stanowczy głos przeciwko gender

627
W stanowisku możemy przeczytać:
"Rada Miejska w Opocznie w pełni popiera stanowiska rad w innych miejscowościach w Polsce a sprzeciwiające się wdrażaniu ideologii gender do naszego życia społecznego. Jednocześnie wspieramy głos Episkopatu Polski, który w Liście pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku (27 grudnia 2013 r.) przypomina podstawowe prawdy o małżeństwie i przestrzega przed skutkami odrzucenia tych praw, prowadzącymi do rozkładu rodzin i do klęski człowieka. Zaprzeczeniem tych prawd jest właśnie ideologia gender. M. in. w Liście Episkopatu Polski czytamy:

Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. (…)
 
Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej. (…)

Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób nie zgadza się na poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych, ale równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym.
"

Ideologię gender uważamy za bardzo szkodliwą, niebezpieczną i niepożądaną. Godzi ona w podstawy rodziny i wychowania młodego pokolenia. Dowolność na poziomie społecznym w wyborze płci, bez oparcia o naturalne uwarunkowania biologiczne i genetyczne, zaprzecza nauce, logice i godności człowieka.

Zaprzeczenie tego, co w człowieku naturalne (poprzez dowolność wyboru – ideologicznego, kulturowego itp.) prowadzi do zniewolenia człowieka oraz ideowego i faktycznego totalitaryzmu.

Propagowaniu ideologii gender niejednokrotnie towarzyszy agresja, przemoc i ideologiczna walka. Przy jej rozpowszechnieniu szczególnie widoczne są agresywne ataki na wartości chrześcijańskie i chrześcijan. Niezwykle częste są także ataki na wolność słowa, gdyż zamyka się usta tym, którzy nie godzą się na tę ideologię, na jej rozpowszechnianie, na wprowadzanie do procesu wychowawczego itd.

Stanowczo sprzeciwiamy się kierowaniu do szkół i przedszkoli treści propagujących ideologię gender, demoralizujących nasze dzieci i młodzież. W wychowaniu młodego pokolenia sprzeciwiamy się treściom i metodom wulgaryzującym sferę miłości i uczuciowości oraz wszystko, co dotyczy małżeństwa i rodziny.

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu środków publicznych, w tym także unijnych, do promowania ideologii gender.

Sprzeciwiamy się narzucaniu jakichkolwiek unijnych rozwiązań prawnych, administracyjnych i in., wprowadzających ideologie gender w obszar życia publicznego, w tym państwowego i samorządowego.

Chcemy, aby nasze dzieci były kształcone i wychowywane w duchu szacunku dla rodziny, pojmowanej jako przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety, tworzących ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.

Chcemy, aby upowszechniana była chrześcijańska a zarazem głęboka ludzka prawda o małżeństwie i rodzinie. Chcemy, aby instytucje oświatowe angażowały się w promowanie takiej integralnej wizji człowieka.,,.

Stanowisko jest wynikiem konferencji pt. „Ideologia gender zagrożeniem dla cywilizacji” w Opocznie i zostało przygotowane oraz wprowadzone pod obrady przez radnych kandydujących z listy Prawa i Sprawiedliwości: Bartłomieja Firkowskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Pawła Barana, Józefa Dąbrowskiego oraz Andrzeja Rożenka.