Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

727
W dniach:23,24,25,27 lutego 2015r. – w godzinach 9:00-11:00 i 26 lutego 2015 w godzinach 16:00-18:00, w KPP będzie dyżurował policjant który zainteresowanym będzie służył pomocą.
Inicjatywa zapoczątkowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jest też okazją do zasięgnięcia porady prawnej, czy uzyskania adresów instytucji służących pomocą.
 PADŁEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA PRZECZYTAJ !
Każda ofiara ma prawo do pomocy oraz do traktowania jej z godnością, szacunkiem                 i współczuciem.
Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa, masz prawo do:
– złożenia zawiadomienia o przestępstwie,
– rzetelnej, zrozumiałej i wyczerpującej informacji o przysługujących Ci uprawnieniach,
  ciążących na Tobie obowiązkach i o procedurach postępowania,
– udziału w czynnościach toczącego się postępowania w Twojej sprawie,
– składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego,
  a więc zanim sprawa trafi do Sądu,
– do mediacji i pojednania ze sprawcą, co daje Ci możliwość szybkiego uzyskania
   zadośćuczynienia,
– porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody,
– do bezpieczeństwa i zakazu ponownego dręczenia, do traktowania Cię ze szczególną troską
  i powagą przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania.

Źródło: KPP Tomaszów Mazowiecki