Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

604
W 2015 r. waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym kwota podwyżki nie może być niższa niż:

 • 36 zł – w przypadku emerytur (ustalanych zarówno w myśl dotychczasowych, jak i zreformowanych zasad), emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w tym rent z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych), rent rodzinnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych;
 • 27 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (w tym rent z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych),
 • 18 zł – w przypadku emerytury częściowej.
Przykład

Emerytura wynosząca na dzień 28 lutego 2015 r. – 1230,46 zł w wyniku waloryzacji jest  mnożona przez wskaźnik 100,68% i wynosi 1238,46 zł, czyli jej wzrost to 8,36 zł. Jest to kwota niższa od gwarantowanej, tj. 36 zł. Emerytura zostanie podniesiona o kwotę gwarantowaną i będzie wynosiła 1266,10 zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie trzeba zgłaszać w tej sprawie wniosku. Wyższa emerytura czy renta będzie wypłacana w terminach, w których poszczególni emeryci i renciści otrzymują świadczenia. Każdy świadczeniobiorca otrzyma decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której będzie podana nowa kwota świadczenia oraz sposób jej wyliczenia.
Nowe wysokości świadczeń najniższych
Od 1 marca 2015 roku kwoty najniższych emerytur i rent wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna – 880,45 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 675,13 zł
 
Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stanowią 120 proc. kwoty świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wynoszą:

 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa – 1056,54 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 810,16 zł.
Nowe wysokości dodatków
Marcowej waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent. Wysokość dodatków od 1 marca 2015 roku wynosi:

 • dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie – 208,17 zł    
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – 312,26 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 391,26 zł    
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 208,17 zł
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2015 roku wysokość kwoty bazowej wynosi 3308,33 zł.

Wysokości dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych, jak również wysokości najniższych świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, po waloryzacji od 1 marca 2014 roku, opublikowane zostały na stronie internetowej www.zus.pl.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

/rz.p./