Radni przyjęli Plany Zagospodarowania Przestrzennego

463
Radni zaczęli od jednogłośnego przyjęcia rezolucji w sprawie wyrażenia aprobaty dla oznaczenia planowanego Centrum Handlowego na używanie nazwy  „GALERIA TOMASZÓW”. Dzięki temu miasto będzie promowane w kraju i za granicą.
 
Następnie przyjęto szereg uchwał dotyczących utworzenia Zespołów Szkolnych i jednego Zespołu Przedszkolnego. I tak zostały przyjęte uchwały w sprawie utworzenia : Zespołu Przedszkolnego,  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3,  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4,  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5, oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6.  Powołanie zespołów stworzy nowe perspektywy dla podejmowanych przez placówki działań edukacyjnych, podniesie jakość ich usług oraz usprawni koordynacje zadań w zakresie racjonalnego zarządzania. Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, co było konieczne ze względu na powołanie zespołów.

Radni pochylili się również nad Młodzieżową Radą Miasta, która zostanie reaktywowana. Przyjęto odpowiednią uchwałę. Młodzieżowa Rada Miasta zaprzestała działalności w 2007 roku. Obecnie rozpoczęta została procedura reaktywowania jej działalności. Radni podjęli także uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury „Tkacz”, Dzielnicowego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury  oraz Skansenu Rzeki Plicy. Zamiar utworzenia Miejskiego Centrum Kultury wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań w sferze kultury. Powołanie MCK daje  możliwość pełniejszego wykorzystania dotychczasowych  zasobów materialnych i merytorycznych.
Radni zajęli się również regulaminem Cmentarza Miejskiego i opłatami za usługi cmentarne na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej (opłaty za usługi pozostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym).

Miejscy rajcy wyrazili także zgodę na sprzedaż działek gruntu położonych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10 i ul. Staszica 13-17. Przyjęto również „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. Projekt planu określa m.in. obszar, na którym planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, przewidywane zasady finansowania usług przewozowych, preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, zasady organizacji rynku przewozów, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Następnie radni zajęli się  Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Przyjęli dwa. Pierwszy dotyczył  terenu położonego między ulicą Opoczyńską a terenami kolejowymi, drugi rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego. To niezwykle ważne uchwały. Palny Zagospodarowania Przestrzennego stanowią podstawę rozwoju miasta. Przyciągają nowych, zewnętrznych inwestorów, a obecnym już w mieście pozwalają zwiększyć potencjał rozwojowy. Radni podjęli również uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa.
W trakcie środowej sesji wyznaczono również radnych do Zespołu ds. opracowywania zasad funkcjonowania i wdrożenia „Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”. W skład zespołu weszły Beata Stańczyk oraz Iwona Flamnholc. Radni również podjęli decyzję o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. Do Komisji dołączy radny Radosław Szmidt.

Radni przyjrzeli się również skardze na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uznali ja za bezzasadną.