Przetarg na budynek w centrum miasta

458

1.Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem  budynku  o pow. użytkowej 39,60m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej – cukiernia.
Budynek wyposażony jest w instalacje : wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacyjną i elektryczną.

W budynku nie może być prowadzona działalność hazardowa ( salon do gier hazardowych, automaty do gier itp.)

Najemca budynku  będzie mógł korzystać z tarasu drewnianego znajdującego się przed budynkiem wykorzystując go do prowadzenia swojej działalności jako ogródek gastronomiczny. W przypadku korzystania z ogródka najemca zobowiązany jest :


– wyposażyć  go  w meble: np. drewniane, metalowe ,wiklinowe lub z ratanu,    
  (bez możliwości wykorzystania mebli plastikowych),     


– wyciszyć nagłośnienie po godz. 22oo.


– wystawić  na terenie ogródka własne kosze na śmieci dostosowane wyglądem  
  do  innych elementów.


 Ponadto najemca może:


– wyposażyć  ogródek w ogrodzenie  z elementów drewnianych lub metalowych ,


– oświetlić ogródek lampami  metalowymi  lub metalowo – drewnianymi,


– wyposażyć  w  parasole  w kolorach  :  ekri , naturalny len, zieleń, ceglasty,  
  czerwony lub  biały,  z dopuszczeniem „ logo”,


Elementy ogródka gastronomicznego tworzące elementy przestrzeni publicznej muszą być uzgodnione z Architektem Miasta.

 2.Warunki przystąpienia do przetargu:
 

2.1.Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu  do dnia 25 maja 2015 roku do godz.15:30 poprzez złożenie ofert na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

2.2.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim  pokój 41 A  lub telefonicznie  pod numerem 44 724 23 11 wew.244 lub 245.

3.Okres obowiązywania umowy:
 – umowa najmu zostanie zawarta na okres trzech lat z możliwością przedłużenia.

 4.Minimalna stawka czynszu:
 Minimalna stawka czynszu miesięcznego wynosi 40 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej. Do wyżej wymienionej stawki zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej. Termin płatności czynszu do 25 każdego miesiąca  przez cały okres trwania umowy. Czynsz najmu będzie aktualizowany corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od 2017 roku.

5.Opłaty eksploatacyjne i pozostałe:
Najemca budynku zobowiązany jest we własnym zakresie do:
a/podpisania umów i ponoszenia kosztów:      
–  dostawy mediów,
–  wywozu nieczystości i usuwania odpadów,
–  ochrony budynku,
b/ubezpieczenia budynku od odpowiedzialności cywilnej, od ognia i zdarzeń  
   losowych, od kradzieży, rabunku, dewastacji oraz nieszczęśliwych wypadków,
c/złożenia deklaracji i ponoszenia opłat związanych z podatkiem  od
  nieruchomości,
d/utrzymania czystości  terenu i tarasu  przy budynku.

6.Najemca  zobowiązany jest złożyć z  tytułu zabezpieczenia ewentualnych szkód, które mogą powstać w przedmiocie najmu z winy Najemcy kaucję
w wysokości 3 miesięcznego czynszu wskazanego w umowie najmu. Kaucja podlega zwrotowi bez waloryzacji po zakończeniu i rozliczeniu umowy najmu.  
 7.Kryteria wyboru oferenta :

7.1.Wybór oferty nastąpi na podstawie dwóch kryteriów:

a/cena 50 % – maksymalizacja. Oferta najwyższa otrzyma 100 punktów.
Pozostałe ofert uzyskają liczbę punktów obliczone wg wzoru:
                                Pcn = Cn/Cmax X 100
gdzie :
Pcn – liczba punktów n-tej ofert za kryterium a/,
Cmax – najwyższa cena ofertowa ,
Cn – cena badanej ofert.

b/atrakcyjność oferty – 50% maksymalizacja, w zakresie oferowanego asortymentu,  menu oraz koncepcji  aranżacji wnętrza .
W ramach kryterium komisja oceniająca przydzieli każdej z ofert liczbę punktów
z przedziału od 0 do 100 punktów obliczoną jako średnia  arytmetyczna
z indywidualnych ocen poszczególnych członków komisji.

7.2.Przetarg wygrywa oferta o największej liczbie punktów.

8.Uczestnik przetargu jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.

 9.W przypadku złożenia ofert, które osiągnęły wyniki równorzędne komisja przetargowa decyduje o wyborze ofert.

10.Termin, miejsce składania i otwarcia ofert.
 

Pisemne oferty na formularzach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  25 maja 2015 r. włącznie do godz. 15:30, w Kancelarii Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego   –  z    dopiskiem na kopercie : „ Plac Kościuszki – budynek
o pow. 39,60 m2”. Oferty  zostaną otwarte  w dniu  26 maja 2015 r. o godz. 10oo, w sali nr 22 ( I piętro budynku A) Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ul. POW nr 10/16. Otwarcie ofert jest jawne.

11.O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w drodze pisemnej.

12.Wyniki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie ich na  tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

13.Przed zawarciem umowy  najmu oferent zobowiązany jest dostarczyć :
a/aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków ,
b/aktualne zaświadczenie z Zakłady Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
c/wpłacić na konto Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki  58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu wskazanego w umowie najmu.
Z oferentem, który nie dostarczy powyższych dokumentów oraz nie wpłaci wymaganej kaucji nie zostanie zawarta umowa najmu.

 14. Informacje dodatkowe:
a/Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyn,
b/Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych i związanych z bezpieczeństwem pożarowym nieruchomości. Przed podpisaniem umowy najmu Najemca zapozna się z obowiązującymi  instrukcjami dotyczącymi  budynku, urządzeń w budynku oraz  tarasu drewnianego przed budynkiem, a następnie złoży oświadczenie o zapoznaniu się z tymi Instrukcjami i obowiązku ich przestrzegania.  
1. Formularz ofertowy do pobrania na stronach bip Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. w zakładce „nieruchomości na sprzedaż ”.

 2.Opis techniczny budynku lub lokalu  do pobrania  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.  Źródło: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim