ZSP nr 3 wśród szkół przodujących w edukacji przeciwpowodziowej

559
Celem tego zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. było przygotowanie nauczycieli do samodzielnej realizacji w szkole zajęć dotyczących tematyki powodziowej. Podczas szkoleń z zakresu edukacji przeciwpowodziowej nauczyciele pozyskali wiedzę na temat: zjawiska powodzi, jej przyczyn i skutków, metod ochrony przed powodzią i ograniczania jej następstw, zasad prawidłowego zachowania się przed, w trakcie i po powodzi, znaków oraz barw ratunkowych oraz współpracy ze służbami kryzysowymi.
W trakcie szkoleń nauczyciele mieli również okazję zapoznać się z różnymi formami i metodami prowadzenia zajęć lekcyjnych dotyczących bezpieczeństwa powodziowego, takich – na przykład – jak: warsztaty, dyskusje, praca w grupach, gry i zabawy, metoda dramy, pogadanka, wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i inne. Wykładowcy przygotowali pedagogów do planowania i prowadzenia zajęć o tematyce powodziowej oraz zapoznali ich z dostępnymi materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali pomoce dydaktyczne i edukacyjne, przydatne do prowadzenia lekcji – książki, prezentacje, plansze dydaktyczne, plakaty, puzzle i inne.
Następnie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi postanowił zachęcić przeszkolonych w 2014 roku nauczycieli do wdrażania zdobytej przez nich wiedzy na temat bezpieczeństwa powodziowego w codziennej pracy. W kwietniu 2015 roku urząd ogłosił więc konkurs dla szkół, polegający na przesłaniu sprawozdań z podejmowanych przez nauczycieli działań na rzecz popularyzowania i promowania edukacji powodziowej wśród uczniów i lokalnej społeczności.
Na konkurs napłynęło 26 prac, w których nauczyciele opisali różne formy omawiania z dziećmi i młodzieżą zagadnień związanych z bezpieczeństwem powodziowym. Oprócz typowych zajęć lekcyjnych poświęconych edukacji powodziowej, mających najczęściej formę warsztatów i pracy w grupach, organizowane były też wycieczki do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, placówek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz do miejsc w najbliższej okolicy, zagrożonych powodziami.
W szkołach odbywały się także konkursy i zawody o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, plakaty, makiety, prace plastyczne na tematy z powodzią oraz wypełniali rodzinne plany powodziowe. Szkoły i nauczyciele wyróżnieni w konkursie uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami – teleskopami i lornetkami.
W zwycięskiej dziesiątce nagrodzeni zostali nauczyciele ZSP nr 3 im. Jana Pawła II z Tomaszowa Mazowieckiego: Jacek Mrozicki, Katarzyna Sikora – Łępicka, Elżbieta Mrozicka, Krzysztof Olczyk i Dariusz Piotrowski.