Będzie malowane oznakowanie na drogach

477
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta złożona przez wykonawcę MK DROGI spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu.  W ramach kryteriów oceny ofert, wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów (100 pkt), przez co oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na mechanicznym wykonaniu oznakowania poziomego na drogach gminnych w Tomaszowie Mazowieckim o powierzchni 4000 m2, zgodnie z wytycznymi zamawiającego, kosztorysem nakładczym i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.