Zmniejszamy Strefę Płatnego Parkowania!

655
Jeżeli radni przyjmą uchwałę na najbliższej sesji, zmiany wejdą w życie w październiku tego roku!
 
Przez kilka miesięcy władze miasta negocjowały nowe warunki z przedstawicielami firmy obsługującej Strefę Płatnego Parkowania. Zerwanie umowy w tym momencie, byłoby dla miasta zbyt kosztowne. Dlatego do końca trwania umowy z firmą obsługującą Strefę (umowa kończy się w 2017 roku) obowiązywać będą nowe zasady.

Po pierwsze zmniejszenie ulegnie opłata dodatkowa w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania z dotychczasowych 50 zł na 20 zł, przy wniesieniu opłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania (po 7 dniach kwota ta będzie wynosić 50 zł) – za dzień zapłaty winien być uznawany dzień wpływu środków na konto Biura SPP lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze SPP. Opłata dodatkowa w wysokości 50 zł pozostaje w przypadku braku wniesienia opłaty przez osoby parkujące w Strefie.

Wprowadzony zostanie tzw. abonament N+ dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. Kartę abonamentową N+ będzie mogła uzyskać wyłącznie osoba niepełnosprawna posiadająca kartę parkingową i będąc właścicielem (współwłaścicielem) pojazdu samochodowego albo korzystająca z pojazdu na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu – po wcześniejszym zatwierdzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów. Karta abonamentowa N+ będzie dopuszczała osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową do parkowania pojazdów w strefie poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych oznaczonymi znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” czyli tzw. Kopercie, bez wnoszenia dodatkowych opłat. Karta abonamentową N+ będzie wydawana na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Opłatę za kartę ustala Rada Miejska i może kształtować się w wysokości: 5 zł za 1 miesiąc, 10 zł za 6 miesięcy, 20 zł za 12 miesięcy).

Zmianie ulegnie także czas na zakup biletu parkingowego przedłużającego czas parkowania z dotychczasowych 5 do 10 minut. Czas na zakup pierwszego biletu pozostanie bez zmian.

O połowę zmniejszy się obszar Strefy Płatnego Parkowania, zostaną wprowadzone podstrefy „A” (przy zachowaniu obecnie obowiązujących stawek opłaty) i „B” (na ulicy Zachodniej i ulicy Ks. Stanisława Grada z obniżonymi stawkami opłat).  

Po wprowadzeniu zmian przez Radę Miejską, Strefa Płatnego Parkowania nie będzie obowiązywała na poszczególnych drogach (ulicach):

•    Bohaterów 14-tej Brygady (parkomaty nr 34 i 35);
•    Browarna (parkomaty nr 36 i 56);

•   św. Antoniego – na odcinku od numeru 44 do Ronda Tomaszowskich Olimpijczyków (parkomaty nr 25, 27);

•    Zgorzelickiej (parkomaty nr 59, 60 i 6);

•    Farbiarska – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ulicy Legionów (parkomat nr 2);

•    Fabryczna – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ulicy Legionów (parkomaty nr 61 i 62);

•    Górna – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ulicy Legionów (parkomat nr 57);

•    Murarska – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ul. Legionów (parkomat nr 55);

•    Ciesielska (parkomat j.w. nr 55);

•    Krzyżowa – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego (parkomat nr 44);

•    Grunwaldzka – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego (parkomat nr 41);

•    Mała (parkomat nr 47);

•    Jerozolimska – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego (parkomat nr 37);

•    Joselewicza – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego).

W podstrefie „B” na ulicy Zachodniej i ulicy Ks. Stanisława Grada obowiązywać będą następujące stawki opłat:

Opłaty jednorazowe      
                     
1) za pierwszą godzinę – 1,00

2) za drugą godzinę – 1,20

3) za trzecią godzinę – 1,50

4) za czwartą i kolejną godzinę – 1,00

5) brak możliwości wniesienia jednorazowej opłaty za całodzienny postój


Opłaty abonamentowe miesięczne dla podmiotów, o których mowa w:

 1) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za pierwszy pojazd (abonament miesięczny dla mieszkańców podstrefy B) 20,00

2) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za każdy następny pojazd (abonament miesięczny dla mieszkańców podstrefy B) 150,00

3) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały – za każdy pojazd (abonament miesięczny dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców) 60,00

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów, o których mowa w:  

4) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za pierwszy pojazd abonament roczny dla mieszkańców podstrefy B) 120,00

5) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za każdy następny pojazd (abonament roczny dla mieszkańców podstrefy B) 500,00

6) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały – za każdy pojazd abonament roczny dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców) 500,00

Opłaty zryczałtowane   

1) miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjonowania Strefy 500,00