Sprawdź, co załatwisz w ZDiUM-ie

2109
Interesanci przyjmowani będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a w Środy do 18:00.

Do najważniejszych zadań ZDiUM, należy:

• Dbanie o zieleń miejską.
• Dbanie o czystość i porządek terenów komunalnych w tym także sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
• Administrowanie Targowiskami Miejskimi, w tym pobieranie opłaty targowej, utrzymywanie czystości i porządku na terenie targowiska.
• Administrowanie Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
• Administrowanie Cmentarzem Miejskim. Pobieranie opłaty cmentarnej. Utrzymywanie porządku na terenie nekropolii, w tym także grobów i cmentarzy wojennych.
• Budowa, konserwacja i bieżące utrzymanie przystanków i wiat autobusowych.
• Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich.
• Przeprowadzanie remontów dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
• Koordynacja robót w pasach drogowych.
• Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
• Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach.
• Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
• Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, parków i terenów komunalnych.
• Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem elementów małej architektury, w tym placów zabaw) znajdujących się na terenie miasta.
• Administrowaniem toalet miejskich znajdujących się na terenie miasta.

Szczegółowy spis zadań ZDiUM, znajduje się na stronie bip Urzędu Miasta. (Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr X/97/2015, Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku.

Za pracę jednostki odpowiada dyrektor. Funkcję tę od 1 stycznia pełnił będzie Szymon Michalak

Szczegółowych informacji udziela: 

 
Sekretariat, tel. 44 710 57 42 e-mail. zdium@tomaszow-maz.pl