Nowe nazwy worków do segregacji odpadów

1119

Firma ENERIS Surowce, która obecnie odbiera odpady komunalne z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego będzie systematycznie wprowadzać nowe worki do segregacji odpadów. Dotychczasowe kolory worków pozostają bez zmian.

W związku rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów nastąpiła konieczność wprowadzenia  odpowiednich zmian do  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W czwartek radni przyjęli uchwałę określającą zasady  utrzymania  czystości   i porządku na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz regulującą dodatkowe kwestie określone w  rozporządzeniu resortu. Celem  wprowadzonych  zmian  w  uchwale  jest  określenie  w  Regulaminie  szczegółowego sposobu  selektywnego   zbierania   wybranych   frakcji   odpadów,   a    także   określenie   odpadów   komunalnych  podlegających obowiązkowi selektywnego zbierania.

Po wyczerpaniu stanów magazynowych obecnych worków, firma ENERIS Surowce będzie udostępniać mieszkańcom worki z nazwami zawartymi w zaktualizowanym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Zmiany w nazewnictwie worków do segregacji:

DOTYCHCZASOWA NAZWA NOWA NAZWA
makulatura papier
plastik metale  i tworzywa sztuczne
bioodpady bio
szkło szkło

 

Na wprowadzenie wszystkich zmian zawartych w rozporządzeniu samorządy mają 5 lat.