Uwaga! Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła

938

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach zadania „Program ograniczania niskiej emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2017-2018”.

17 lipca bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Wzór wniosku do pobrania, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczanie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania: „Program ograniczania niskiej emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2017 – 2018” przyjętego uchwałą XLIV/406/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.(Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2526) w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2017 – 2018, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce: Wymiana Źródeł Ciepła na lata 2017-2018,  lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (główny budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój 46).

Regulamin do pobrania:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTomaszowieMazowieckim/document/263187/Uchwa%C5%82a-XLIV_406_2017

Termin składania wniosków: do 15 września 2017 roku.

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi do niego niezbędnymi dokumentami wymienionymi we wniosku, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (parter) .

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski umieszczone zostaną na liście rankingowej według kolejności wpływu wniosku, przy czym lista uwzględniać będzie:

1) w pierwszej kolejności wnioski o podłączenie do sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej wśród wnioskodawców, którzy do dnia 28 lutego 2017 roku włącznie, złożyli w Urzędzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego deklarację lub ankietę udziału w PONE,

2) w drugiej kolejności wnioski o wymianę starego źródła ciepła na pozostałe źródła wskazane w § 5 ust.1 wśród wnioskodawców, którzy do dnia 28 lutego 2017 roku włącznie, złożyli w Urzędzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego deklarację lub ankietę udziału w PONE,

3) w trzeciej kolejności wnioski przewidujące podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej wnioskodawców którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli deklaracji lub ankiet udziału w PONE;

4) w następnej kolejności wnioski o wymianę starego źródła ciepła na pozostałe źródła wskazane w § 5 ust.1 wśród wnioskodawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli deklaracji lub ankiet udziału w PONE.

Pozostałe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 44 7242311 wew. 252,262.

Pliki do pobrania

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego