Elektroniczny nabór do przedszkoli w Tomaszowie Mazowieckim

720

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona po raz pierwszy przy pomocy systemu elektronicznego. 15 lutego 2018 r. udostępniona zostanie na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Obecnie na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl w Zakładce Przedszkola (Tomaszów Mazowiecki) wprowadzane są przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych i dyrektora zespołu przedszkolnego informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. W serwisie internetowym zamieszczone będą szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

Harmonogram czynności na rok szkolny 2018/2019 w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

 

Lp.

 

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór (www.nabor.pcss.pl) oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

od 15 lutego 2018 r.

 

2 Udostępnienie w systemie Nabór (www.nabor.pcss.pl) dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji  

od 19 lutego 2018 r.

 

3 Możliwość elektronicznego wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w systemie Nabór (www.nabor.pcss.pl) od 19 lutego 2018 r.

do 2 marca 2018 r.

 –
4 Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Wypełnioną w Internecie (www.nabor.pcss.pl)  i wydrukowaną deklarację składa rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do tego samego przedszkola

od 21 lutego 2018 r.

do 2 marca 2018 r.

do godz.16.00

 

 

5 Rejestracja deklaracji w systemie Nabór (www.nabor.pcss.pl)  przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego od 21 lutego 2018 r.

do 6 marca 2018 r.

do godz.12.00

 

6 Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach  

8 marca 2018 r.

7 Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola* w systemie Nabór (www.nabor.pcss.pl) od 12 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

od 25 kwietnia 2018 r.

do 30 kwietnia 2018 r.

8 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola* wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu* pierwszego wyboru

 

od 14 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

do godz.16.00

 

od 27 kwietnia 2018 r.

do 30 kwietnia 2018 r.

do godz.16.00

9 Rejestracja wniosków  w systemie Nabór (www.nabor.pcss.pl)  przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego od 14 marca 2018 r.

do 27 marca 2018 r.

do godz.12.00

od 27 kwietnia 2018 r.

do 4 maja 2018 r.

do godz.12.00

10 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym  

od 28 marca 2018 r.

do 6 kwietnia 2018 r.

 

od 7 maja 2018 r.

do 10 maja 2018 r.

11 Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

9 kwietnia 2018 r.

do godz.14.00

 

 

11 maja 2018 r.

do godz.14.00

12 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola*, do którego zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia od 9 kwietnia 2018 r.

do 13 kwietnia 2018 r.

do godz.16.00

od 11 maja 2018 r.

do 16 maja 2018 r.

do godz.16.00

13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16 kwietnia 2018 r.

do godz.12.00

17 maja 2018 r.

do godz.12.00

14 Procedura odwoławcza od 17 kwietnia 2018 r.

 

od 18 maja 2018 r.

*dotyczy także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

Lp.

 

 

Kryteria

 

 

Liczba punktów

 

1

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego. 22
2 Oboje rodzice kandydata (prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego  wychowania dziecka – rodzic (prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 14
3 Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim. 10
 

4

 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

10
5 Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 7

Spełnianie kryteriów rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic ( prawny opiekun ) kandydata potwierdzają poprzez  złożenie stosownych oświadczeń.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę – miasto Tomaszów Mazowiecki.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 lutego  2018 roku
do 31 marca 2018 roku

 

od 10 maja 2018  roku
do 11 czerwca 2018 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13 kwietnia 2018 roku 13 czerwca 2018 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 kwietnia 2018 roku 14 czerwca 2018 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23 kwietnia 2018 roku
do 27 kwietnia 2018 roku
od 15 czerwca 2018 roku
do 20 czerwca 2018 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych 8 maja 2018 roku 26 czerwca 2018 roku