Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z dofinansowaniem

648

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim od 01.04.2018 r. realizował będzie projekt „INTEGRACJA II”, na który  pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 818,5 tys. zł, a ogólna wartość projektu wynosi 963 247,96 zł.

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn), klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowiecki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla uczestników projektu przewidziano wsparcie w postaci:

 • warsztatów i indywidualnych porad prawnych,
 • warsztatów prozdrowotnych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • warsztatów Potęga autoprezentacji,
 • warsztatów Dbam o siebie dla kobiet,
 • warsztatów Aktywna mama z zajęciami wyjazdowymi zorganizowanymi na terenie województwa łódzkiego,
 • psychoterapii indywidualnej,
 • kursów kompetencyjnych: prawo jazdy kat. B, podstawy obsługi komputera, kurs językowy,
 • szkoleń zawodowych: obsługa kas fiskalnych oraz magazynier z obsługą wózka widłowego,
 • usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 • realizacji trzymiesięcznych staży zawodowych dla 25 uczestników projektu,
 • realizacji Programu Aktywizacji i Integracji w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, obejmującego treningi: rozwoju interpersonalnego, budowania umiejętności współpracy, komunikacji z elementami mediacji oraz organizację prac społecznie użytecznych dla 20 osób.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Źródło: Urząd Miasta