Współpraca na rzecz Klastra Energii – podpisano list intencyjny

834

Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz, Rzeczyca i Politechnika Częstochowska – Wydział Elektryczny będą współpracować w celu utworzenie Klastra Energii. 19 kwietnia w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim podpisano w tej sprawie list intencyjny. Do współpracy zostaną również zaproszeni przedsiębiorcy z tego obszaru. To efekt wcześniejszych spotkań i konferencji poświęconych tej tematyce.

 Utworzenie Klastra Energii ma na celu zwiększenie efektywności wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby paliwowe, a w szczególności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Gminy będą współpracować przy opracowaniu wspólnej Strategii Rozwoju Klastra pozwalającej na realizację ww. celów ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sposobów wytwarzania, magazynowania, dystrybucji, sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej i ciepła.

Wspólne działania w Klastrze Energii służyć będą kreowaniu pozytywnego wizerunku ww. samorządów, jako atrakcyjnego miejsca dla rozwoju przemysłu i usług, a jednocześnie przyjaznego środowisku naturalnemu.

Każda ze stron wydeleguje przedstawiciela do prac w zespole roboczym, który uzgodni szczegółowe zasady współpracy. Pracami zespołu kierować będzie przedstawiciel Tomaszowa Mazowieckiego.

Źródło: Urząd Miasta