Ponad 13 mln zł na geotermię w Tomaszowie!

737

Ponad 13 mln zł trafi do naszego miasta na próbny odwiert geotermalny – to 100% dofinansowanie! 15 maja w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisany zostanie arkusz negocjacyjny, który jest podstawą do podpisania umowy. Miasto przeszło pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji został złożony w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo” Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Celem projektowanego otworu Tomaszów Mazowiecki GT-1 jest rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód termalnych w utworach jury dolnej. Odwiert zostanie wykonany na tomaszowskich Błoniach.

Projekt ten przewiduje odwiercenie pionowego otworu Tomaszów Mazowiecki GT-1 do głębokości 2090 m (+/- 20%).

W ramach zadania przewiduje się następujące działania:

– prace przygotowawcze polegające na wyznaczeniu na podstawie pomiarów geodezyjnych lokalizacji otworu badawczego oraz rozpoczęcia wstępnych robót naziemnych, transportu oraz montażu urządzenia wiertniczego;

– wykonanie otworu badawczego;

– wykonanie badań hydrogeologicznych;

– wykonania badań geofizycznych;

– wykonanie badań laboratoryjnych;

– nadzór i dozór geologiczny;

– demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów;

– opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

Źródło: Urząd Miasta