Rządowy program „Dobry start”. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

732

Od 1 lipca będzie można składać wnioski  drogą elektroniczną o  wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach rządowego programu „Dobry start”. Natomiast od 1 sierpnia papierowe wersje wniosków będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Z programu może skorzystać około 8 000 uczniów z Tomaszowa Mazowieckiego.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Wnioski można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal ministerialny Emp@tia (adres strony: empatia.mpips.gov.pl) oraz PUE ZUS e PUAP, a także bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia papierowe wersje wniosków będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Cekanowska 5).

Wnioski elektroniczne i papierowe będzie można składać do 30 listopada.

Prawidłowo wypełnione dokumenty złożone w miesiącach lipiec i sierpień, zostaną rozpatrzone i zrealizowane do końca września. Rozporządzenie przewiduje dwumiesięczny termin na ustalenie prawa i wypłaty przysługującego świadczenia, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Świadczenie „Dobry Start” nie jest objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. 300 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie to również nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności m. in. świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Druki na świadczenie „Dobry Start” można pobierać TUTAJ.

Przyznanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m. in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą). Jak również nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. „zerówka”.