Radni jednogłośni w sprawie absolutorium dla prezydenta Marcina Witko

819

Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Marcinowi Witko za wykonanie budżetu za 2017 rok. Rajcy byli w tej sprawie jednomyślni – nikt się nie wstrzymał i nikt nie zagłosował przeciw.

FOTO Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Po przeanalizowaniu dokumentów 23 radnych zdecydowało się udzielić absolutorium prezydentowi Marcinowi Witko za wykonanie budżetu za 2017 rok.

Prezydent Marcin Witko podziękował za wsparcie i dotychczasową współpracę zarządowi województwa łódzkiego, radnym Rady Powiatu, radnym Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu Miasta, a także mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi nie zgłosiła zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o udzielenie absolutorium prezydentowi Tomaszowa Mazowieckiego za 2017 rok. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej odnotował, że wysokość dotacji uzyskanych w 2017 roku na projekty była przeszło trzykrotnie wyższa niż w latach poprzednich. Ponadto Zespół wskazał bardzo duże zaangażowanie prezydenta miasta i skuteczność działań zespołu pracowników Urzędu Miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rzecz miasta, celem jego rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy warunków bytowych mieszkańców, jak również podniesienie standardów ekologicznych, w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

FOTO
FOTO
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził, że przy tak dużych inwestycjach wskaźnik poziomu zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów, tj. 32,90 proc., kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

FOToW  trakcie sesji skarbnik miasta Mariola Sobolewska przedstawiła prezentację na temat wykonania budżetu miasta. Wynika z niej, że dochody wykonano na kwotę 286 448 608,57 zł (99,75 proc.). Najważniejsze wydatki majątkowe w 2017 roku to: zakup autobusów hybrydowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim (37 863 867,85 zł), budowa Areny Lodowej (31 882 381,83 zł) i budowa drogi lokalnej, która otworzy nowe tereny inwestycyjne (4 632 199,68 zł).