Egzamin kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

428

Autor: ZSP Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

Zgodnie z diagramem szkolenia przedmiotu Edukacja Wojskowa kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, objętych pilotażowym Programem Certyfikowanych Klas Mundurowych MON, w dniu 22 stycznia 2018 roku odbył się egzamin końcowy z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Do egzaminu przystąpiło 31 kadetów z klasy IV Mtw. Komisja egzaminacyjna złożona z instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, przedstawiciela szkoły i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziła test wiedzy teoretycznej, składający się z 30 pytań z zakresu realizowanego w ciągu trzech semestrów nauki programu Edukacja Wojskowa, a następnie kadeci poddani zostali sprawdzianowi umiejętności praktycznych, zdobytych podczas zajęć prowadzonych w ramach wojskowych dni szkoleniowych. Egzamin praktyczny odbywał się w podziale na podgrupy w formie ścieżki taktycznej z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych 7 batalionu kawalerii. Uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej i praktycznej, będzie stanowiło podstawę do otrzymania przez kadetów – absolwentów szkoły, certyfikatów uprawniających do uzyskania dodatkowych punktów, w trakcie prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów aplikujących do akademii wojskowych oraz korpusu szeregowych zawodowych. Dla tych ostatnich, dodatkowo pozwala na skrócenie szkolenia przygotowawczego do służby w korpusie szeregowych zawodowych do jednego miesiąca oraz po zaliczeniu egzaminu sprawnościowego pierwszeństwo przy wcieleniu do służby w wybranej jednostce wojskowej.