Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

455

Autor: UM

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta na ogródki działkowe. Wnioski można składać do 5 września 2019 roku.

Każdy kto chce otrzymać dofinansowanie powinien złożyć wniosek osobiście w Urzędzie Miasta (każdy w osobnej kopercie), lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych”

Wnioski będą przyjmowana w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. POW 10/16 (liczy się data stempla pocztowego). Nabór trwa do 5 września 2019 r.

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy:

 • statut wnioskodawcy,
 • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,
 • sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie
  się o dotację
 • Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD,
 • wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu dla infrastruktury, której dotyczy wniosek
  o dofinansowanie,
 • mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji,
 • oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

(Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie, dokumentację i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym).

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych:

 1. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę przeznacza się środki w wysokości: 18 648,00 zł.

(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej).

informacji udziela także Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 (budynek „C” pokój 9), Tel. 044-724-23-11 wew. 258.