Kooperacje 3D: Spotkanie inauguracyjne

235

Autor: UM

KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” to projekt, w ramach którego dziś (23.09.2019) zainaugurowano w Urzędzie Miasta pierwsze działania. W spotkaniu brali udział m.in. pracownicy Urzędu Miasta, Starostwa, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

O co chodzi?

Głównym celem projektu jest poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a policją, sądem czy organizacjami pozarządowymi, istotnymi z punktu widzenia rodzin potrzebujących wsparcia, przeciwdziałania ubóstwu społecznemu oraz jego zwalczaniu.

Podczas spotkania zostały omówione założenia modelu kooperacji, zaprezentowano korzyści stosowania zaproponowanych rozwiązań, przedstawiono propozycje sformalizowania partnerstwa składającego się z przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej oraz w/w podmiotów.