Tylko zbiórka selektywna – rządowa ustawa weszła w życie

601

Autor: Urząd Miasta

Niesegregowanie odpadów nie będzie się opłacać, a ci właściciele nieruchomości, którzy nie dostosują się do obowiązujących przepisów, będą musieli liczyć się z koniecznością uiszczenia podwyższonej opłaty za odbiór śmieci. Do wprowadzenia takiego rozwiązania zobowiązuje samorządy nowelizacja ustawy z 19 lipca 2019 roku o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, która weszła w życie 6 września.  Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 listopada.

Do tej pory w Tomaszowie Mazowieckim obowiązywały dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – 19,50 zł od osoby (miesięcznie) za odpady zbierane selektywnie oraz 36 zł od osoby za odpady niesegregowane. Teraz jednak czeka nas ustawowy obowiązek segregowania śmieci, a samorządy zostały postawione przed koniecznością dostosowania wszystkich uchwał związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami do obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zmieniona musi zostać  m.in. uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. I tu mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców. Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami zebranymi selektywnie – mimo że w innych gminach opłaty te zostały znacznie podniesione – będzie utrzymana na dotychczasowym poziomie, czyli 19,50 zł od osoby. Jednak ci, którzy obowiązku segregacji nie będą przestrzegać, będą musieli zapłacić za odbiór odpadów więcej.

Zgodnie z przywoływaną ustawą rada gminy  może określić stawkę opłaty podwyższonej w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość stawki obowiązującej i nie wyższej niż jej czterokrotność. W Tomaszowie wybrana została dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które nie są zbierane w sposób selektywny. Jednak nie jest wykluczone, że w przypadku niestosowania się mieszkańców do nowego obowiązku, w przyszłości konieczne będzie podniesienie tej opłaty, ponieważ system gospodarki odpadami musi się samofinansować, a gmina – zgodnie z ustawowymi wytycznymi – nie może do niego dokładać.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.