Podpisano umowę na rozbudowę ulicy Zawadzkiej

447

Autor: Starostwo Powiatowe

23 stycznia br. w obecności Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Beata Zysiak podpisała umowę z Wykonawcą – Honoratą Tchórz – BINSTAL s.c. .z siedzibą w Tomaszowie Maz.

Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

– budowę skrzyżowania typu rondo w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic E. Orzeszkowej i Zawadzka,
– rozbudowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do ul. Dzieci Polskich,
– przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic: Milenijna, Zawadzka, Dzieci Polskich typu rondo wraz z wlotami,
– przebudowę lub zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb inwestycji oraz wymogów poszczególnych gestorów sieci,
– budowę kanalizacji deszczowej celem umożliwienia spływu wód deszczowych,
– budowę oświetlenia rozbudowanego układu komunikacyjnego.

Wartość umowy wynosi 8 327 400,00 zł brutto.

Termin końcowy realizacji zamówienia: 29.09.2021 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.