Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

2

Autor: Urząd Miasta

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dokonano aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”. Przyjęciem stosownej uchwały zaktualizowano takie zagadnienia jak m.in.: ocena stanu środowiska, cele, zadania programu oraz jego finansowanie, monitoring realizacji programu, ograniczanie negatywnego oddziaływania zaplanowanych do realizacji zadań na środowisko.

Projekt aktualizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi. Instytucje te pozytywnie zaopiniowały złożony dokument. Projekt planu został także podany do publicznej wiadomości z możliwością składania uwag i wniosków (takich nie zgłoszono).