Jesienna akcja deratyzacyjna

289

Autor: Urząd Miasta

Od 1 września do 31 października br. na terenie miasta obowiązywać będzie powszechna, jesienna akcja deratyzacyjna we wszystkich nieruchomościach państwowych, komunalnych, spółdzielczych i prywatnych.

Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację pomieszczeń i miejsc takich jak m.in. : obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki jedno i wielorodzinne, domy mieszkalne i obiekty gospodarcze (w tym strychy, korytarze i pomieszczenia piwniczne), zabudowane miejsca na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych, pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, targowiska miejskie, magazyny itp. Obowiązkowej deratyzacji podlegają także: schronisko dla bezdomnych zwierząt, zakłady produkcji żywności, instalacje do gospodarowania odpadami komunalnymi, oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Deratyzacji powinna być przeprowadzona na własny koszt, poprzez zlecenie jej wykonania firmom specjalistycznym, posiadającym uprawnienia do prowadzenia deratyzacji. Przed rozpoczęciem akcji deratyzacji należy dokonać gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.

W czasie akcji należy:

1. wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,

2. w miejscu wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze o treści: „Uwaga trutka przeciw gryzoniom wyłożona. Niebezpieczeństwo otrucia ludzi i zwierząt”,

3. pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia trutką oraz ściśle je nadzorować i nie pozostawiać bez opieki,

4. zadbać, aby w czasie trwania deratyzacji, zwierzęta domowe trzymane były pod zamknięciem,

5. w przypadkach zatruć niezwłocznie kierować osoby chore do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Po zakończeniu akcji należy:

1. zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie,

2. padłe gryzonie należy przekazywać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce, lub do przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych,

3. z zebranymi resztkami trutki należy postępować w sposób określony przez producenta trutki w karcie bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania