Miejski Obszar Funkcjonalny – międzygminne porozumienie podpisane

151

Autor: Urząd Miasta

Spotkanie inauguracyjne dotyczące wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego, zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno do 2023 roku, odbyło się 26 stycznia w Urzędzie Miasta z udziałem przedstawicieli Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i Gminy Opoczno oraz dwunastu partnerów: Gminy Białaczów, Gminy Drzewica, Gminy Inowłódz, Gminy Lubochnia, Gminy Mniszków, Gminy Paradyż, Gminy Poświętne, Gminy Rokiciny, Gminy Rzeczyca, Gminy Sławno, Gminy Tomaszów Mazowiecki i Gminy Ujazd.

Głównym celem spotkania było podpisanie wspólnego porozumienia, w ramach którego partnerzy zadeklarowali zaangażowanie w działania integrujące samorządy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno (MOF) w celu identyfikacji, przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć odpowiadających kompleksowo na potrzeby i problemy MOF, w formule partnerskiego modelu współpracy zainteresowanych podmiotów publicznych.

Miejski Obszar Funkcjonalny ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymienionych w porozumieniu samorządów, a także zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji. Strony deklarują wolę współpracy i podejmowania partnerskich inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego i przestrzennego gmin przy wykorzystaniu kierunków i instrumentów wsparcia dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowymi europejskim.

Warto nadmienić, że w  podpisanym przez Liderów (Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki i Gminę Opoczno) oraz pozostałych partnerów porozumieniu wyznaczono szczegółowe cele przyszłej współpracy: m.in. promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących porozumienie, opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów – stron porozumienia, wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania, określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy stron porozumienia.

W spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Tomasz Jurek – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Elżbieta Dratwa – Skarbnik Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz przedstawiciele gmin – partnerów porozumienia.