Wyroby zawierające azbest – informacja

575

Autor: Urząd Miasta

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym właściciele i zarządcy wyrobów zawierających azbest zobligowani są do corocznego składania informacji o przedmiotowych wyrobach wraz z przeprowadzoną oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest należą:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
2. Sporządzenie Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
3. Opracowanie i udostępnienie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.
4. Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.
5. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.
6. Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów należą:

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia.
2. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez minimum 5 lat.

Od 1 marca do 31 marca 2022 roku, prowadzony będzie nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, do realizacji w 2022 roku. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych albo decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, obejmujące prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jeśli w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) wykonanie prac wymaga dokonania zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia.

Dofinansowaniu w 100% podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego polegające na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest.
2) usunięciu odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości; oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących składania informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu: tel.: 44 724-23-11 wew. 642, 652, 662. Załączniki zawierające druki „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz „Wniosku na usunięcie wyrobów zawierających azbest” (druk będzie dostępny od 1 marca br.) znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakładce „Środowisko, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię – „AZBEST”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu ul. P.O.W 10/16, Tomaszów Mazowiecki, budynek D, I piętro.