1 kwietnia rusza dofinansowanie do żłobków

721

Od 1 kwietnia 2022 r. można składać  do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.  Do godz. 11:00, w całym kraju złożonych zostało 11,3 tys. wniosków.

Świadczenie tzw. żłobkowe, przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i osobom, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego i nie jest objęte świadczeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). W jednym czasie nie można łączyć świadczenia tzw. żłobkowego z RKO.

Dofinansowanie dotyczy dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy nie objęte RKO, czyli np. gdy drugie dziecko nie ukończyło jeszcze 12 miesiąca życie. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko , nie więcej jednak niż poniesione przez rodziców opłaty i dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce. Świadczenie jest przekazywane bezpośrednio do placówki sprawującej opiekę – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,  portal Emp@tia albo bank, jeśli uruchomi taką usługę.

Co ważne, wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 kwietnia, najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 maja br., ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca , w którym dziecko zaczęło korzystać z opieki, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia br.

Jeśli chodzi o wnioski składane po 31 maja br., na złożenie wniosku rodzice będą mieli dwa miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania przez dziecko z opieki. Jeśli w tym czasie złożą wniosek, ZUS przyzna świadczenie od dnia rozpoczęcia korzystania przez dziecko z opieki. Jeśli rodzice przekroczą ten termin, wówczas dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie to przysługuje również obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego