Bezpłatna sterylizacja suk i kotek – nabór wniosków

570

Autor: Urząd Miasta

Rozpoczyna się akcja bezpłatnej sterylizacji wraz z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Akcja potrwa od 20 maja do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie zabiegów sterylizacji suk i kotek właścicielskich wraz z ich trwałym czipowaniem odbywać się będzie do 18 listopada 2022 r.

Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu tut. Urzędu Miasta w formie elektronicznej w odrębnych wykazach dla suk i kotek. Do wniosku należy dołączyć kserokopię:

• fragmentów książeczki zdrowia zwierzęcia, tj. stron zawierających dane osobowe właściciela oraz dane zgłoszonego do akcji zwierzęcia;

• aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suk).

Jeżeli właściciel zwierzęcia złoży wniosek bez wymaganych kserokopii dokumentów ma obowiązek ich dostarczenia w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu braków formalnych w złożonym wniosku.

Składający wniosek może uzyskać sfinansowanie zabiegów, o których mowa powyżej jedynie na jedno zwierzę na czas trwania akcji.

Lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji po otrzymaniu od pracownika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu zgłoszenia wykonania zabiegu sterylizacji skontaktuje się z właścicielem zwierzęcia w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegu.

Wniosek o sfinalizowanie zabiegu sterylizacji można pobrać tutaj.

Dodatkowe informacje na temat akcji sterylizacji suk i kotek można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16 (budynek D) oraz pod numerem telefonu (44) 724 23 11 wew. 652.