Wybory uzupełniające na ławników sądowych

293

Autor: Urząd Miasta

Do 30 kwietnia 2024 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów na ławników sądowych w kadencji na lata 2024 – 2027. Wybory uzupełniające odbędą się w maju 2024 roku. Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązana jest do uzupełnienia listy ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim (4 ławników do Sądu Pracy) oraz do orzekania Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim (31 ławników).

Kompletne zgłoszenia kandydatów na ławników można składać do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, w Biurze Rady Miejskiej, pok. 19 (I piętro), w godz. 7.30 – 15.30. Informacja telefoniczna w sprawie wyborów ławników pod numerem 44 724 45 52.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Wybory uzupełniające na ławników sądowych odbędą się w lutym 2018 roku podczas obrad Rady Miejskiej.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 334) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawie-dliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693; z 2022 r. poz. 2155).

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce „Uzupełniające wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027” – http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=229090