Tomaszowskie Filce sprywatyzowane

722

Nastąpiło to poprzez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce działającej pod nazwą Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych sp. z o.o. Odpowiednia umowa została podpisana w formie aktu notarialnego.

Okres oddania przedsiębiorstwa w tzw. leasing pracowniczy wynosi 10 lat i w tym okresie spółka ma spłacić uzgodnioną cenę, odpowiadająca wartości przedsiębiorstwa.
Spółka zobowiązała się do utrzymania stanu zatrudnienia na poziomie 90 etatów przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy, oraz zainwestowania w rozwój przedsiębiorstwa minimum 1,2 miliona złotych w okresie 6 lat poczynając od 2008 roku.
Istniejąca od 1825 roku Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych jest producentem tkanin technicznych i wyrobów konfekcjonowanych dla większości gałęzi przemysłu, w tym hutniczego, górniczego, budowlanego, chemicznego, ceramicznego, farmaceutycznego i spożywczego.

Upadek przemysłu lekkiego przyczynił się do bardzo trudnego okresu dla tomaszowskiej firmy. Radykalna poprawa sytuacji ekonomiczno – finansowej nastąpiła w drugiej połowie 2006 r., po wprowadzeniu przez Wojewodę Łódzkiego, który jest organem założycielskim dla TFFT, zarządu komisarycznego i wdrożeniu programu naprawczego.
Obecnie przedsiębiorstwo w pełni wykorzystuje potencjał produkcyjny, wdraża nowoczesne technologie, prezentuje wysoką jakość wytwarzanych produktów, a załoga posiada wysokie kwalifikacje. Wszystko to ugruntowuje dobrą pozycję TFFT na rynku.