XXV Turniej Jednego Wiersza

652

Warunki uczestnictwa :

  1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, poeci nie będący członkami związków twórczych oraz debiutanci ( w wieku od 16 lat) piszący w języku polskim.
  2. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy związanych tematycznie z tytułem konkursu, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzanych w innych konkursach.
  3. Zestawy konkursowe opatrzone słownym godłem mogą zawierać maksymalnie do trzech tekstów poetyckich. Nazwisko, imię, dokładny adres i telefon należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Uczestnik konkursu pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
  4. Prace konkursowe z dopiskiem Turniej Jednego Wiersza „Kobieta” (wyłącznie maszynopisy lub wydruk komputerowy) należy przesyłać w czterech egzemplarzach do 29 lutego (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. 724-67-39
  5. Organizatorzy Turnieju nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym.
  6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Nagrody :

  • Nadesłane prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów.
  • Laureaci obu kategorii otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora, patrona i sponsorów.
  • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w marcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Nagrodę należy odebrać osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela w dniu finału konkursu.