Wokół czystości Zalewu

587
W latach 90-tych powstał Program „Pilica”, obejmujący terytorialnie część południowo-wschodnią województwa łódzkiego. Przystąpiło również do niego Miasto i Gmina Tomaszów Mazowiecki. Program miał na celu poprawę czystości w rzece Pilicy i w Zalewie Sulejowskim. Obejmował on m.in. działania w zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, rozwój turystyki i rekreacji. Jednak program nie został zrealizowany.

Ze Związku zaczęły występować poszczególne gminy członkowskie. Również Miasto Tomaszów Mazowiecki podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji ze Związku. Dokonano tego podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej.

Mając na uwadze stopniową degradację zbiornika Zalewu Sulejowskiego Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon zapowiedział konferencję w sprawie ochrony Zalewu Sulejowskiego. W spotkaniu, które zaplanowane jest na przełomie czerwca i lipca, wezmą udział grupy naukowców, burmistrzów, wójtów gmin nadpilicznych oraz parlamentarzyści.