Stwórz logotyp i wygraj laptop

719
Powyższy znak graficzny wykorzystywany będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez Urząd Miasta. Głównie będzie służył do identyfikacji projektu i towarzyszyć mu będzie przez cały okres jego realizacji.

REGULAMIN

Organizator: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Cel: wyłonienie logotypu identyfikacji graficznej projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta”
Przeznaczenie logotypu:

Logotyp będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez Urząd Miasta.

Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Główną nagrodą dla twórcy wybranego projektu jest laptop.

3. Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK, w programie CorelDraw 9 (rysunek wektorowy) – oraz dołączyć wydruki komputerowe.
Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać:
1)logotyp,
2)kompozycyjne warianty logotypu – (niekonieczne),
3)wersję czarno-białą logotypu.

4.Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs na Logotyp projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta” opatrzonych godłem autora. Wewnątrz koperty oprócz projektu/-ów, również opatrzonych godłem autora, powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić formularz zgłoszeniowy z nazwiskiem i imieniem autora.

5. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie UM:
www.tomaszow-maz.eu

6. Projekty należy nadsyłać na adres:
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta ul. P.O.W. 10/16 97-200 Tomaszów Maz. do dnia 10 czerwca 2009r. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata.
UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

7. Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona Jury po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody głównej.

8. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w internecie pracy konkursowej. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.

9. Oceny projektów i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Jury.

10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. logo zostanie ogłoszona w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta do dnia 18 czerwca b.r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Godło: ……………………………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko autora: …………………………….……………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………..