XLV Sesja Rady Miejskiej

711

Podczas sesji będzie obowiązywał następujący porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2.  Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca br.,
  protokołu z XLIII nadzwyczajnej sesji z dnia 1 lipca br. oraz protokołu z XLIV nadzwyczajnej sesji z dnia 16 lipca 2009 roku.
 3.  Przedstawienie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  na 2009 rok”.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółce z o.o. w  Tomaszowie Mazowieckim.
 6.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/162/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkól publicznych.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów
  na lata 2009-2015 pn. „Tomaszów dla seniorów”.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia obeliski ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych
  w obronie Tomaszowa Mazowieckiego w dniach 6-7 września 1939 roku.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 24 mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 274/7 i 274/8 oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr XXVII/230/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu ograniczonego działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonych w Tomaszowie Mazowieckim
  w obrębie 24 oznaczonych w ewidencji gruntów nr 273/37, 273/38, 274/7, 274/8 i 276/10
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej
  w Tomaszowie Maz. przy ul. Niskiej 19 służebnością przejazdu i przechodu.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działek gruntu stanowiących własność  Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (dot. ul. św. Antoniego 91, ul. Mazowieckiej 2a, ul. Topolowej 8, ul. Topolowej 12).
 12.  Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XVII/145/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2007 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 15.  Sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg za I półrocze 2009 r.
 16.  Informacja o niezrealizowanych uchwałach Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych w I półroczu 2009r.
 17.  Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za I półrocze 2009 r.
 18.  Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydenta Miasta w okresie  między sesjami
  oraz wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19.  informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej  i Wiceprzewodniczących
  w okresie między sesjami.
 20.  Interpelacje i wnioski radnych.
 21.  Korespondencja i sprawy różne.
 22.  Zamknięcie  obrad XLV sesji Rady Miejskiej.