V Bieg Niepodległości

740

Regulamin     V Tomaszowskiego Biegu Niepodległości
1.    CELE:
      -uczczenie 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości
      -popularyzacja biegania jako powszechnie dostępnej formy rekreacji oraz zdrowego
       stylu   życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
2.    GŁÓWNI ORGANIZATORZY:
       Ośrodek Kultury ,,Tkacz”
       Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim
       Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim
3.   WSPÓŁORGANIZATORZY:
       Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
       Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
       Klub Garnizonowy w Nowym Gliniku
       Gimnazjum Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
4.    INFORMACJE W MEDIACH:
       Tomaszowski Informator Tygodniowy,   Dziennik Łódzki, Radio FAMA
       Telewizja TELE-TOP,
www.nasztomaszow.pl, www.tomaszow.pl, www.tomaszow-maz.pl
5.    TERMIN I MIEJSCE:
       11 listopada 2009 r. Tomaszów Mazowiecki
6.    PROGRAM:
       10.30-11.15   –   Przyjmowanie zgłoszeń osobistych na terenie   Gimnazjum Nr 3
       11.30             –    Start Biegu Niepodległości
       12.15             –    Zakończenie Biegu Niepodległości 
       12.15             –    Dekoracja zwycięzców
       12.30-12.45   –   Loteria fantowa dla uczestników biegu
7.    UCZESTNICTWO:
       W biegu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli bez ograniczeń wiekowych 
       z    brakiem przeciwwskazań lekarskich.
       Każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową
       oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w imprezach biegowych.
8.    ZGŁOSZENIA:
       Do 5 listopada w godz. 8.00-16.00 w sekretariacie zawodów, który mieści się w budynku
       OK. „Tkacz” w Alejach Marszałka  Józefa Piłsudskiego 34.
       Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia na listach imiennych z podpisem osoby
       odpowiedzialnej za grupę.
       We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem
       organizatora które mieści się w Ośrodku Kultury ,,Tkacz” w Alejach Piłsudskiego 34
       w godzinach 8-20
9.    KLASYFIKACJA:
       W biegu będzie prowadzona klasyfikacja w następujących kat. wiek.:
1. dziewczęta – szkoła podstawowa 
2. dziewczęta – gimnazjum
3. dziewczęta – szkoły ponadgimnazjalne 
4. kobiety – kat. open pow.20 lat
5. chłopcy – szkoła podstawowa
6. chłopcy – gimnazjum
7. chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne
8. mężczyźni  – kat. open pow. 20 lat

10.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
         – za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymują nagrody
          rzeczowe
         – wśród uczestników biegu rozlosowane będą dodatkowe upominki
11.     ZASADY FINANSOWANIA:
          Koszty imprezy pokrywają: organizator, współorganizatorzy i sponsorzy.
          Uczestnicy przybywają na koszt własny lub jednostek delegujących.
12.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
           –   w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, silny mróz)
               bieg zostanie odwołany
           –   numery i karty startowe wydawane będą w sekretariacie zawodów 
               w godz. 10.45- 11.15
           –    za stan zdrowia zgłoszonych zawodników odpowiedzialna jest instytucja zgłaszająca  uczestnicy                       imprezy nie są  ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
           –   organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, a nie oddane do depozytu
           –   pobranie numeru startowego, karty startowej jest równoznaczne z przyjęciem
               postanowień regulaminu
           –   komunikat końcowy wysyłany będzie po zostawieniu w sekretariacie koperty ze
               znaczkiem i adresem
           –   organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz interpretację regulaminu 
           –   w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w
               porozumieniu z sędzią głównym  zawodów.