Warsztaty teatralne dla instruktorów i uczestników teatrów amatorskich

444

Cele warsztatów:

  • stworzenie warunków do rozwoju twórczych działań teatralnych  i doskonalenia umiejętności z tej  dziedziny
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z warsztatem aktora i reżysera teatru amatorskiego
  • pogłębienie wiedzy z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie
  • rozbudzenie postaw twórczych
  • wyrównywanie różnic w dostępie do kultury poprzez zaproponowanie zajęć warsztatowych prowadzonych przez profesjonalistów
  • integracja uczestników różnych grup wiekowych

Materiał warsztatów obejmujący 30 godzin programu, został podzielony na trzy bloki tematyczne, realizowane w trakcie dwudniowych spotkań w lutym, marcu i kwietniu 2011 roku.

Zajęcia prowadzić  będą osoby profesjonalnie zajmujące się teatrem od strony praktycznej tj. reżyserzy, aktorzy, pedagodzy teatru. Szczegółowy program każdego ze spotkań zostanie dostosowany do oczekiwań uczestników, którzy przed zajęciami będą wypełniać kwestionariusze, na podstawie których określone zostaną ich motywacje. Po realizacji programu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Tematy i terminy planowanych spotkań warsztatowych:

„Rzeźbione słowem” – warsztaty aktorskiej interpretacji tekstu

18 lutego 2011(piątek) – godz. 16.00 – 20.00
19 lutego 2011 (sobota) – godz. 9.30 – 14.30

Zgłoszenia na zajęcia do dnia 7 lutego br.

Osoba prowadząca warsztaty:
Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska – absolwentka Wydziału Lalkarskiego Akademii Teatralnej  w Białymstoku, a także Podyplomowego Studium Logopedii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowych studiów pozyskiwania środków unijnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Przez ponad 20 lat związana z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, obecnie współpracuje z Teatrem Piosenki. Jest logopedą, trenerem emisji głosu, a także instruktorem teatralnym związanym z Młodzieżowym Domek Kultury w Toruniu. Poza tym zajmuje się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej oraz pisze autorskie programy z zakresu edukacji teatralnej.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na odbiór komunikatów werbalnych ma intonacja, mimika oraz gest. Słowo w teatrze jest jedynie cząstką wypowiedzi scenicznej. Gest, mimika, plastyka ciała nawet cisza i bezruch to treść uzupełniająca werbalną wypowiedź aktora.        W programie zajęć duży nacisk będzie położony na przekazanie najważniejszych technik, ułatwiających wykonawcy osiągnięcie wyrazistości oraz naturalności scenicznej podczas prezentacji utworów literackich. Poza tym uczestnicy poznają wiedzę na temat doboru repertuaru, sposobów analizy i teatralnej interpretacji tekstów literackich, poznają sposoby łączenia słowa z działaniem scenicznym, a także wybrane ćwiczenia pobudzające wyobraźnię teatralną oraz kształtujące poprawną artykulację. Celem zajęć będzie przede wszystkim uświadomienie uczestnikom, jak wiele można wyrazić poprzez  słowa oraz w jaki sposób kształtować swój wizerunek jako mówcy, recytatora bądź aktora (posługującego się słowem). Zajęcia będą ukierunkowane na praktykę, a główny nacisk będzie położony na poznanie sposobów, by zainteresować odbiorcę tym, co chcemy wyrazić.
Na zajęcia prosimy ubrać wygodny strój, który nie krępuje ruchów oraz lekkie obuwie.

„Rzeźbione ruchem” – warsztaty ruchu scenicznego

18 marca 2011(piątek) – godz. 16.00 – 20.00
19 marca 2011 (sobota) – godz. 9.30 – 14.30

Zgłoszenia na zajęcia do dnia: 7 marca br.

Osoba prowadząca warsztaty:
Ewelina Ciszewska – aktorka, mim, choreograf. W 2006 r. ukończyła  Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, w maju 2009 uzyskała tytuł doktora na tymże Wydziale, gdzie od 2006 r. pracuje ze studentami nad plastyką ruchu scenicznego oraz interpretacją wiersza. Prowadzi warsztaty pantomimy i ekspresji ruchowej w kraju i za granicą. Od kilku lat zajmuje się sztuką performance. Swoje umiejętności i myślenie o ciele wykorzystuje podczas pracy nad choreografią do spektakli dramatycznych, muzycznych i lalkowych. Współpracowała m.in. z lubelskim Andersenem (2008), wałbrzyskim Teatrem Lalki i Aktora (2009), szczecińską Pleciugą (2009) i warszawskim Bajem (2010) .
Podczas zajęć uczestnicy poznają ćwiczenia rozwijające plastykę ciała, pogłębiające świadomość znaków pozawerbalnych oraz ułatwiające pokonanie wewnętrznych oporów związanych z ekspresją ruchową. Poza tym dowiedzą się, w jaki sposób budować proste układy choreograficzne oraz łączyć słowo z ruchem, tak aby komponować ciekawe i dynamiczne obrazy sceniczne. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób rozwijać wyobraźnię teatralną, doskonalić wyczucie rytmu i tempa sceny, rozwijać umiejętność kreatywnego reagowania na impulsy płynące od partnera     i grupy.
Na zajęcia prosimy ubrać wygodny strój, który nie krępuje ruchów oraz lekkie obuwie.

„Rzeźbione działaniem” – warsztaty teatru groteski

15 kwietnia 2011(piątek) – godz. 16.00 – 20.00
16 kwietnia 2011 (sobota) – godz. 9.30 – 14.30

Zgłoszenia na zajęcia do dnia 4 kwietnia br.

Osoba prowadząca warsztaty:
Aneta Głuch-Klucznik: absolwentka Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Od 1992 aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek. Prowadzi zajęcia na trzech wydziałach uczelni: na Wydziale Lalkarskim, na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie i na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. Prowadzi także warsztaty teatralne w Polsce i za granicą (Wyższa Szkoła Mediów ARTo w Jarvenpaa pod Helsinkami). Jest reżyserem animacji            i działań plastycznych w przedstawieniach teatralnych i widowiskach plenerowych i telewizyjnych.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób budować formy teatralne              w konwencji teatru groteski tak, aby stworzyć widowisko dynamiczne oraz posługujące się ciekawymi formami plastycznymi. W ciągu dwóch dni zajęć uczestnicy stworzą małą formę teatralną, w oparciu  o tekst literacki, co da im możliwość poznania,  jak w praktyce buduje się znaki w teatrze formy oraz, jak z prostych materiałów stworzyć bogatą oraz niebanalną scenografię i kostiumy. Poza tym dowiedzą się, jak w pełni wykorzystać przestrzeń sceny oraz kształtować rytm i dramaturgię spektakli teatralnych. Celem zajęć jest również uświadomienie uczestnikom różnic w kształtowaniu znaków scenicznych w teatrze absurdu oraz w teatrze realistycznym.
Na zajęcia prosimy ubrać wygodny strój, w kolorze czarnym, który nie krępuje ruchów oraz lekkie obuwie.

Adresaci warsztatów:

Warsztaty są adresowane głównie do instruktorów teatralnych, nauczycieli prowadzących teatry szkolne, pracowników świetlic, ośrodków pomocy społecznej oraz wszystkich, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać techniki teatralne (np. psycholodzy, wychowawcy kolonijni).
W warsztatach mogą także wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane teatrem, które ukończyły 16 rok życia. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w przypadku dużego zainteresowania naszą ofertą, pierwszeństwo udziału w warsztatach będą miały osoby prowadzące lub mające zamiar w przyszłości prowadzić grupy teatralne oraz te, które zadeklarują do dnia 7 lutego udział w całym cyklu „Galeria wyobraźni”.
Kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres: anula.nowa@wp.pl lub numer faksu: 44 724 53 23 albo osobiście dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
Warsztaty stanowią pewien cykl, dlatego najlepiej by uczestnicy wzięli udział we wszystkich trzech blokach tematycznych. W przypadku mniejszej liczby uczestników stwarzamy także możliwość udziału w wybranych spotkaniach (np. tylko warsztaty dotyczące słowa, ruchu lub teatru groteski).

Koszt całego cyklu:  135 zł (wpłata do 7 lutego)
Koszt udziału w wybranym bloku tematycznym: 50 zł
Terminy wysyłania zgłoszeń i opłat – w przypadku udziału w wybranym warsztacie:
„Rzeźbione słowem” – warsztaty aktorskiej interpretacji tekstu – do 7 lutego, koszt 50 zł
„Rzeźbione ruchem” – warsztaty ruchu scenicznego – do 7 marca, koszt 50 zł
„Rzeźbione działaniem” – warsztaty teatru groteski –  do 4 kwietnia, koszt 50 zł

Dodatkowych informacji w sprawie warsztatów udziela Anna Nowak – instruktorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu: 44 724 42 93 lub 513 353 538.

 
Serdecznie zapraszamy