Program stypendialny AGRAFKA

743

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Zgodnie z wolą Fundatorów stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. Stypendium może być przeznaczone między innymi na: opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, zakup podręczników i pomocy naukowych, zakup materiałów do twórczości artystycznej.

Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają organizacje, zwane dalej nominatorami. W powiecie tomaszowskim nominatorem jest: Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Maz.

Wniosek nominacyjny należy złożyć z następującymi załącznikami:

– Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.

– Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowych nie będą brane pod uwagę.

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez Zarząd Akademii. Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

-Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),

– Sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),

– Pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wnioski wypełnione komputerowo należy złożyć do Biura Stowarzyszenia Dobroczynnego „Lokalny Fundusz Roku 2000” ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Maz. do dnia 10.07.2012 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

Stypendium może być przyznawane na okres jednego roku. Stypendysta może otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery lata, jednak corocznie jego kandydatura musi być ponownie przedkładana przez nominatora pod obrady Komisji Stypendialnej. W przypadku zaprzestania nauki przez stypendystę, stypendium zostaje wstrzymane od następnego miesiąca po miesiącu, w którym stypendysta przestał być uczniem. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium Akademia w porozumieniu z Komisją Stypendialną Programu AGRAFKA może wstrzymać wypłacanie stypendiów. Istnieje także możliwość przyznania stypendium następnej osobie spełniającej wszystkie kryteria określone w regulaminie przyznawania stypendiów.