Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA

638
·    zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2013 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,
·    byli zgłoszeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2014 r.,
·    byli wpisani do rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wypełniając informację ZUS IWA za rok 2013, płatnik składek zobowiązany jest podawać w polu 01 w bloku IV "Rodzaj działalności według PKD", pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.), tj. kod PKD "2007", z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ZUS IWA znajdują się w poradniku pt. "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
ZUS IWA" dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl.

/rz. p./