„Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej” – konkurs

731
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim
 
im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofik
 
ogłasza
 
IX Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny
 
"Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej"
 
pod patronatem
 
Starosty Powiatu Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza
 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego.
 
Uczestnicy mogą składać na adres biblioteki prace literackie (np. opowiadanie, esej, wiersz, rozprawka, list) lub plastyczne (np. plakat, rysunek, folder, album fotografii) tematycznie związane z hasłem konkursu.
 
Organizator w IX edycji Konkursu, chce zwrócić uwagę młodzieży na kulturę ludową i tradycje kultywowane w powiecie tomaszowskim. Chcielibyśmy przyczynić się do tego, aby ta twórczość, była poznawana, rozwijana i przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak by uchronić ją przed zapomnieniem. Jednocześnie Organizator przez temat tegorocznej edycji Konkursu ma nadzieję przybliżyć osobę Oskara Kolberga, którego praca i dokonania w szczególny sposób doceniono poprzez ogłoszenie roku 2014 Rokiem Kolberga.
 
Prace – można nadsyłać lub składać osobiście do dnia 12 maja 2014 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. I. Mościckiego 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 
Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe w czterech kategoriach:
 
 • praca literacka: poezja i proza oraz praca plastyczna: rysunek i inna forma 
 • w podziale na dwie grupy wiekowe: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 czerwca 2014 r.
 
Informacji o konkursie udziela:
 
Monika Koselak: tel. (44) 724-67-39;
 

 
 Cel konkursu:
 
 • kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości kulturowej młodzieży z powiatu tomaszowskiego;
 • przybliżenie tradycji ludowych i twórczych powiatu tomaszowskiego;
 • zwrócenie uwagi na rękodzieło ludowe i lokalne obyczaje w związku z obchodami Roku Oskara Kolberga;
 • integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu;
 • rozwijanie i promowanie talentów literackich i plastycznych młodzieży;
 
Regulamin konkursu:
 
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego;
 2. Uczestnicy nadsyłają pracę związaną z tematem konkursu w dowolnej formie literackiej w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy) lub plastycznej (1 egzemplarz) z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik przedstawia jury tylko jedną pracę w wybranej przez siebie formie i kategorii.
 3. Nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie – prace osób przywłaszczających sobie cudzy utwór lub jego fragment i podające go, jako własny nie będą oceniane (osoby nie będące autorami prac, które składają w konkursie ponoszą odpowiedzialność zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z dn 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115 ze zm.);
 4. Prace konkursowe powinny być podpisane tylko pseudonimem autora. Dane uczestnika takie jak: nazwisko i imię, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres instytucji, którą reprezentuje uczestnik (szkoła, biblioteka, dom kultury) należy umieścić w osobnej kopercie z tym samym pseudonimem.
 5. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 12 maja 2014 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. I. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem na kopercie "Ja i moja Mała Ojczyzna".
 6. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – w podziale na pracę literacką: poezję i prozę oraz pracę plastyczną: rysunek i inna forma plastyczna.
 7. Oceną zajmie się Jury powołane przez Organizatora. 
 8. W konkursie przewidziane są po trzy nagrody rzeczowe w czterech kategoriach (literacka – proza i inna forma), plastyczna (rysunek i inna forma) w dwóch grupach wiekowych, Organizator może także przyznać wyróżnienia.
 9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania, publikacji oraz eksponowania na wystawie pokonkursowej.
 10. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17 czerwca 2014 r.