Dofinansują przyłącze!

393
Realizacja Programu pozwoli na finansowe wsparcie dla mieszkańców naszego miasta chcących włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Maz.”

Kwota wsparcia wynosi 50 % kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000 zł.
W ramach Programu wspierane są przedsięwzięcia polegające na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej. Program realizowany jest na terenach, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są przedsięwzięcia realizowane wyłącznie na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy, bądź na nieruchomościach niezabudowanych, dla których do dnia złożenia Beneficjentowi wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę i które będą zabudowane budynkami, których użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego