Otwarty konkurs ofert dla NGO – wypoczynek letni

450
Konkurs ma charakter wsparcia. Oferty są przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim od dnia 14 maja do 3 czerwca 2015r. do godziny 15.30. (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta).
 W ramach otwartego konkursu rozpatrywane będą oferty na realizację zadania nr WSP/28/2015 pt. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 118.000,00 zł.
Na dofinansowanie organizacji wypoczynku w formie wyjazdowej ustala się kwotę do 35 zł/dzień na osobę.
Dofinansowaniem objęte są dzieci i młodzież szkolna podlegająca obowiązkowi szkolnemu i zamieszkująca na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 26 roku życia).
Przyznana dotacja może być przeznaczona na uczestnika wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów, przejazdów oraz realizację programu w placówce wypoczynku.