Niebawem ruszą prace przy budowie ulic w osiedlu Wierzbowa

660
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 30-06-2017r.

Kryteriami oceny ofert była cena i wydłużony termin gwarancji. Cena wybranej oferty wynosi 997 400,00 zł. brutto, z terminem gwarancji 8 lat. Do 15.12.2015 r. wykonana zostanie ul. Szafirowa, Szmaragdowa i Łącznik pomiędzy Agatową i Szmaragdową.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Zabezpieczenie ciągłości ruchu kołowego, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, wdrożenie, utrzymanie i likwidacja oznakowania na czas budowy.
2) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
3) Roboty ziemne.
4) Budowa konstrukcji nawierzchni jezdni.
5) Budowa zjazdów.
6) Budowa chodników.
7) Budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci kablowej SN, przebudowa sieci napowietrznej i kablowej nN w zakresie całego projektu budowlanego z wyłączeniem ul. Bursztynowej.
8) Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych.
9) Budowa przyłączy/odgałęzień kanalizacji sanitarnej.
10 Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
11) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
12) Roboty wykończeniowe i porządkowe.