Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

505
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienia w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynkach.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami w prawie budowlanym.

Za niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.